Good Practices: Teacher Training Materials

SSIBL-lähenemine avastusõppe osana mitteformaalses õpikeskkonnas

Enamik materjale on esitatud eesti ja inglise keeles (tunnikavad on vaid inglise keeles).

Kokkuvõte kursuse ülesehitusest on lisatud tunnikavasse.

Kursusel on kesksel kohal aktiivsed käed-külge meetodid ja avastusõpe. Õpetajad loovad SSIBL-ist lähtuvalt õppematerjale ning ühtlasi toimub nende enda õpiprotsess SSIBL-i põhimõtete järgi. Õpiprotsessi jooksul lõimitakse STEM-aineid (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) sotsiaalteaduste ja teiste õppeainetega.

Kertu Saks, the director of EDC, is introducing the PARRISE project and the framework
In- and pre-service teachers from the first TPD course are touring the EDC
A student from Tallinn University is testing the applicability of a worksheet that was created by her peers during the TPD course at the EDC

Kursus põhineb praktilistel ülesannetel, mille loomisel on lähtutud kolmeastmelisest mudelist. Need astmed on:

  • Sissejuhatus SSIBL-ist lähtuvasse õpiprotsessi mitteformaalses õpikeskkonnas;
  • Tegevused ja avastamine mitteformaalses õpikeskkonnas; SSIBL-il põhinevate õpimaterjalide loomine eri vanusegruppidele (keskuse sihtgrupp on 7–12-aastased lapsed);
  • Järeltegevused, refleksioon.

Sissejuhatused eri teemadesse tehakse loenguvormis. Hiljem toimub enamik õpiprotsessi individuaalse või grupitöö (ka kodutöö) tulemusena. Grupp võib töötada kaugtöö meetodil, kasutades failijagamise ja grupivestluse rakendusi.

Selleks, et pakkuda õpilastele piisavalt tuge ja arutleda nende õpiprotsessi ja arengu üle, toimuvad aeg-ajalt ka klassikalised silmast-silma tagasisideseminarid.

Kursuse õpiväljundid:

  1. Oskus rakendada SSIBL-lähenemist ehk ühiskondlik-teaduslikku uurimusõpet;
  2. Oskus orienteeruda ühiskondlik-teaduslikes teemades;
  3. Oskus kaardistada ühiskondlik-teaduslike teemade vastuolusid (sh eri huvigruppide vaatepunkte ja väärtuseid);
  4. Oskus ühendada avastusõpet ja SSIBL-lähenemist;
  5. Oskus juhendada õpilasi n-ö autentsete uurimisküsimuste püstitamisel;
  6. Oskus ühildada SSIBL-lähenemine loodusõpetuse ainekavaga (ei tea, kuidas näiteid tõlkida);
  7. Oskus koostada SSIBL-lähenemise põhjal tunnikava (või mitme tunni kava), mida saab vähemalt osaliselt rakendada mitteformaalses õpikeskkonnas
N/A
15/01/2018

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top